Dagelijks is de NPO van waarde voor de Nederlandse samenleving. De programma’s van onze omroepen verbinden miljoenen Nederlanders met elkaar. We stimuleren het maatschappelijk debat, bevorderen de cultuurparticipatie en zijn een belangrijke levensader voor de creatieve sector.